Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zadania służb pracowniczych

Postulowany zakres zadań sztabu personalnego jest zwykle szeroki. Na przykład A. Sajkiewicz odnosi je do następujących celów:

– 1) optymalizacji zatrudnienia,

– 2) wzrostu efektywności pracy,

– 3) maksymalizacji rozwoju pracowników,

– 4) poprawy warunków pracy [74, s. 17].

– Z kolei według S. Borkowskiej na czoło zadań służb pracowniczych wysuwają się:

– 1) partycypacja załogi w zarządzaniu, czyli demokratyzacja stosunków pracy, problemy wzbogacenia pracy, restrukturalizacji zadań, stylu zarządzania, pracy grupowej i zespołowej,

– 2) poszukiwanie rozwiązań i sposobów efektywnego szkolenia pracowników, w związku z potrzebą zagwarantowania im pełniejszego i długofalowego rozwoju,

– 3) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów społecznych w zakładzie [10, s. 399], w związku z czym – pisze ta Autorka – należy opracować precyzyjne techniki i procedury kierowania ludźmi, akceptowane przez nich i kształtowane przy ich współudziale.

Już te dwie wypowiedzi ilustrują skalę oczekiwań pod adresem omawianego podmiotu. Uwzględniając zaś zakres tematyczny niniejszej pracy, można zasadnicze zadania omawianego podmiotu wyrazić w następujących punktach:

– prowadzenie analiz, służących określeniu celów i strategii zarządzania kadrami, oraz planowanie kadr,

– uczestnictwo w procesie doboru i rozwoju kadr,

– rozwijanie nadzoru i kontroli w celu zapewnienia właściwego kierunku i poziomu kształtowania kadry.

Te wszystkie zadania powinny być realizowane za pomocą odpowiednich procedur, narzędzi i technik badawczych, wypracowanych przez sztab personalny, pozwalających na łatwiejsze diagnozowanie zjawisk związanych z polityką kadrową, a także ich przewidywanie. Generalnie biorąc, zadaniem sztabu personalnego jest odciążenie kierowników liniowych od czynności preparacyjnych oraz specjalistyczne wspomaganie ich. Szczegółowy podział ról między kierownictwo i komórki personalne przedstawia tabela 11.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.