Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Strategia penetrowania rynku

Wiele firm w początkowym okresie wchodzenia na rynek, przy braku ograniczeń po stronie popytu, stosuje strategię cen wysokich. Wykorzystuje tym samym okresową przewagę, związaną z brakiem konkurencji, przy jednoczesnym istnieniu jedynie wąskiego kręgu nabywców, niewrażliwych na cenę. Strategia taka może być stosowana jedynie na wąskich rynkach i przy braku konkurencji. W przypad- ku produktów o większym zasięgu rynkowym, czyli tzw. dystrybucji masowej, bardziej uzasadniona jest strategia penetracji rynku, której celem jest szybkie zdobycie znacznego udziału na rynku. Proces ten wymaga stosowania konkurencyjnej niskiej ceny, intensywnej reklamy oraz masowej dystrybucji produktu. Zastosowanie strategii penetrowania rynku jest uzasadnione w następujących sytuacjach:

– 1) jeśli wielkość obrotów zależy od poziomu cen produktu, nawet w fazie wchodzenia na rynek,

– 2) jeśli można osiągnąć znaczne oszczędności w odniesieniu do jednostkowych kosztów produkcji oraz kosztów sprzedaży, poprzez zastosowanie większej skali produkcji,

– 3) jeśli przedsiębiorstwo podejrzewa, że oferowany produkt już od momentu wprowadzenia go na rynek będzie podlega! silnej presji ze strony konkurencji,

– 4) jeśli na rynku nie ma tzw. elitarnego segmentu nabywców gotowych zapłacić bardzo wysoką cenę za najnowsze produkty.

– Główne atuty przemawiające za strategią szybkiej penetracji rynku to:

– stworzenie w krótkim okresie swoistej bariery rynkowej dla ewentualnych konkurentów,

– zniechęcenie konkurentów do podejmowania walki konkurencyjnej,

– osłabienie potencjalnej konkurencji,

– umocnienie pozycji firmy na rynku.

– Główne zagrożenia wypływające z podjęcia takiej strategii powodują:

– wysokie koszty realizacji strategii,

– znaczne nakłady inwestycyjne związane ze zwiększoną skalą produkcji oraz z masową dystrybucją,

– konieczność utrzymania w pierwszym okresie produkcj i wysokiego poziomu zapasów produktów gotowych.

Omówiona strategia penetracji rynku świadczy o konieczności bardzo dobrego powiązania decyzji cenowych z decyzjami dotyczącymi dystrybucji. Strategia penetracji rynku, w odróżnieniu od strategii cen wysokich, wymaga więc bardzo silnego wsparcia w dziedzinie sprzedaży. Niższe ceny mają bowiem jedynie rację bytu przy szybkim rozszerzeniu rynku oraz zwiększaniu przez firmę swego udziału w rynku. Ustalenie ceny na niższym poziomie, przy braku wsparcia ze strony sprzedaży, może jedynie stanowić zagrożenie dla strategii firmy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.