Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Służby medyczne, socjalne i do spraw bezpieczeństwa

Zależnie od wielkości, organizacje dysponują wieloma instancjami, które kierują sprawami medycznymi, socjalnymi, higieny i bezpieczeństwa. We Francji są to:

– Komitet ds. higieny, bezpieczeństwa i warunków pracy. Jest to organ urzędowy, który włącza personel w proces zapobiegania ryzykom zawodowym i poprawy warunków pracy. Współpracuje on ze służbami medycznymi, socjalnymi i bezpieczeństwa.

– Służba bezpieczeństwa. Jest to struktura operacyjna złożona z inżynierów i techników, mająca na celu eliminowanie czynników ryzyka w zakresie chorób zawodowych i wypadków przy pracy. W dziedzinie higieny służba bezpieczeństwa bada stosowanie obowiązujących przepisów, kontroluje warunki fizyczne (architektura, kolory, hałas, drgania, temperatura, zapylenie, zapachy). Ustala ryzyko powstania wypadków przy pracy na stanowiskach pracy i w zależności od pewnych cech indywidualnych pracowników. Mierzy stopień niebezpieczeństwa związanego z pewnymi formami organizacyjnymi lub napięciami społecznymi. W przypadku istnienia problemu analizuje sytuację i stara się ustalić jej przyczyny, tak aby uniknąć ich w przyszłości. Działanie służby bezpieczeństwa ma także charakter prewencyjny. Działa ona w trzech płaszczyznach: psychologicznej (informowanie i kształcenie w zakresie bezpieczeństwa, środki ostrożności wobec niektórych pracowników narażonych na niebezpieczeństwo): administracyjnej (wywieszanie instrukcji, stosowanie mandatów za wykroczenia i prowadzenie różnego rodzaju rejestrów): materialnej (dysponowanie wyposażeniem, sprzętem i narzędziami w zakresie bezpieczeństwa, określanie miar bezpieczeństwa budynków, plany ewakuacji na wypadek pożaru itd.). Bezpieczeństwo może być przedmiotem odpowiedzialności pracowników, np. na niektórych budowach sami robotnicy biorą na siebie pewne obowiązki w tym zakresie. Dobrze pomyślane i akceptowane przez wszystkich bezpieczeństwo daje wiele korzyści. Kosztuje ono mniej niż ubezpieczenie, ponieważ suma ta jest w części proporcjonalna do zaistniałych wypadków. Bardziej ogólnie można powiedzieć, że jest to czynnik większego zaangażowania w uzyskiwanie wysokiej jakości globalnej i wydajności (produktywności).

– Służba medyczna i pierwszej pomocy. Złożona jest z lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek. Wykonuje badania nowo zatrudnianych pracowników, coroczne badania kontrolne oraz przedsięwzięcia rehabilitacyjne po przebytej chorobie. Dysponuje ona salami rekreacyjnymi dla nie- dsyponowanych pracowników i do udzielania pierwszej pomocy. Jej członkowie mogą formułować uwagi dotyczące higieny, bezpieczeństwa i warunków pracy (np. informować o nadmiernych stresach pewnych grup pracowników lub o niezadowalających warunkach środowiska pracy). Prawo pracy wymaga od przedsiębiorstw zatrudniania osób niepełnosprawnych. Służba medyczna może pomagać tym osobom w znalezieniu odpowiedniej dla nich pracy, a następnie stale badać ich sytuację zawodową.

– Służba opieki socjalnej i pomocy rodzinom pracowników.

Materialne i fizyczne warunki pracy

Wiele czynników wpływa na warunki pracy. Najważniejszym z nich jest koncepcja stanowiska pracy, która w części zależy od dostawców wyposażenia, a w części od służb do spraw organizacji, metod i badań ergonomicznych.

Ergonomia jest to nauka o wzajemnym dostosowaniu środowiska pracy, maszyn i urządzeń technicznych do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy. Bada ona związki między potrzebami technologicznymi a cechami psychicznymi i fizycznymi istoty ludzkiej. Większą wartość przedstawia ergonomia koncepcyjna niż ergonomia korekcyjna. Pierwsza stwarza większe możliwości, ponieważ wkracza już w fazie tworzenia koncepcji systemu: druga zadowala się doskonaleniem stanu istniejącego.

Ergonomia stara się chronić człowieka w procesie pracy przed zmęczeniem, osłabieniem, doznawaniem negatywnych wrażeń psychicznych, wypadkami itd. Pozwala ona przystosować środowisko termiczne, akustyczne, wibracyjne itd. Przyczynia się także do tworzenia bardziej otwartych i ekspresywnych struktur pracy. Aby to osiągnąć pracownicy powinni uczestniczyć w procesie tworzenia koncepcji wyposażenia, narzędzi pracy, lokali i organizacji pracy.

Inne czynniki wpływające na warunki pracy wynikają z działalności przewidzianej na stanowisku pracy i jego otoczenia. Należy starać się, aby obciążenia fizyczne i psychiczne były racjonalne, to znaczy ani zbyt duże, ani zbyt małe. W przeciwnym bowiem razie powstaje ryzyko wypadków, stresu, zakłóceń w stosunkach międzyludzkich lub spadku motywacji. Stres jest stanem napięcia nerwowego związanego z pracą: jest on pożyteczny do pewnej granicy (progu krytycznego), poza którą staje się szkodliwy, zarówno dla osoby, jak i jej działalności. Źródła stresu tkwią w samej pracy, jeśli nie odpowiada ona człowiekowi lub jeśli wymaga zbyt dużo energii (napięcia, za duże tempo, nadmierna aktywność). Wynika on także z obawy utraty zatrudnienia lub otrzymywanej płacy. Wreszcie wynika również ze stylu kierowania stosowanego przez przełożonych (nadużywanie przymusu, drobiazgowe polecenia, negatywna ocena). W takim przypadku należy się liczyć z konsekwencjami w dziedzinie zdrowia pracowników. Trzeba też uważać na różnego rodzaju sposoby odurzania: alkoholizm, palenie tytoniu, nadużywanie środków farmaceutycznych (Francja jest krajem, którego mieszkańcy zużywają najwięcej środków uspokajających).

W zakresie otoczenia (środowiska zawodowego) należy oferować pracownikom korzyści i ułatwienia, które upraszczają życie. Niektóre z nich zostały już wymienione w rozdziale dotyczącym wynagradzania. Inne to przede wszystkim:

– infrastruktura: organizacja transportu pracowników, ułatwienia parkingowe, restauracje, stołówki lub sale do spożywania posiłków, bony restauracyjne, sale gimnastyczne lub wypoczynkowe:

– ułatwienia uprawiania sportu, korzystania z wypoczynku lub podróżowania: propozycje zakupów towarów po korzystnych cenach, pomoc w pokonywaniu pewnych przeszkód administracyjnych itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.