Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Penetracja rynku

A. Wysoki stopień penetracji rynku (100%) i duża lojalność klientów. Przedsiębiorstwo odgrywa pierwszoplanową rolę na rynku (kwadrat A na rys. 24).

B. Niższy stopień penetracji rynku i mniejsza lojalność klientów. Przedsiębiorstwo to jest głównym konkurentem. Czasami konkurent może zaskarbić sobie większą lojalność klientów i wtedy nasze przedsiębiorstwo zajmuje drugą pozycję według ocen klientów (kwadrat B).

C. Niski stopień penetracji rynku i mała lojalność klientów. Przedsiębiorstwa te jako konkurenci nie stanowią poważnego zagrożenia – dokonywane przez klientów zakupy ich wyrobów mają marginesowe znaczenie (kwadrat C).

D. Niski stopień penetracji rynku, duża lojalność klientów. Innymi słowy jest to przypadek przedsiębiorstwa, którego wyroby nabyli tylko nieliczni klienci, ale zakup ten wrył się w ich pamięć. Przedsiębiorstwo to dysponuje dużym potencjałem – ma bowiem możliwość zabrania klientów przedsiębiorstwu, które odgrywa główną rolę na rynku. Jest rzeczą konieczną, aby rozpoznać taką sytuację w odpowiednim czasie, co umożliwi określenie jej przyczyn. Wiążą się one z odpowiedzią na pytanie: Czy konkurujące przedsiębiorstwo ma możliwości, aby rozwinąć się w przyszłości, czy też natrafiło na niszę obejmującą wyroby nie pasujące do profilu, który nasze przedsiębiorstwo chce prezentować. Należy zatem dokonać odpowiedniego rozpoznania, przeprowadzić analizę uzyskanych wyników oraz podjąć decyzję i najprawdopodobniej wprowadzić odpowiednie zmiany (kwadrat D).

Metody służące do oceny siły przyciągania rynku oraz pozycji strategicznej różnią się nieco. Podejście, którego ilustracją są przedstawione dalej rozważania, zostało opracowane prawie równocześnie przez dwie firmy: McKinsey Company oraz General Electric. Zawiera się ono w ramach modeli klasy WSMZU (patrz Wpływ Strategii Marketingu na Zysk). W odróżnieniu od metody, której podstawę tworzy macierz BCG, rozpatrywane podejście ma na celu bardziej gruntowną ocenę możliwości poszczególnych jednostek organizacyjnych. Na rysunku przedstawiono macierz służącą tej ocenie w postaci stosowanej przez firmę McKinsey’a.

Szczególne i bardzo głębokie znaczenie ma oczywiście pytanie w odniesieniu do jakiego rynku w sensie geograficznym chcemy wyznaczyć nasz względny udział. Można podać bardzo wiele potwierdzonych przykładów świadczących o tym, że fałszywa ocena udziału w decyzji. rynku prowadzi do katastrofalnie złych

Niektóre z kryteriów stosowanych do oceny pozycji strategicznej oraz siły przyciągania rynku są następujące:

– Pozycja strategiczna Siła przyciągania rynku

– Względna wielkość Bezwzględna wielkość

– Wzrost Wzrost rynku

– Udział w rynku Zakres rynku

– Względna rentowność Ustalanie cen

– Marże Struktura konkurencji

– Pozycja w dziedzinie techniki Rentowność przemysłu

– Wizerunek (rzeczywistość postrzegana przez ludzi z zewnątrz) Zadania w dziedzinie techniki

– Przywództwo oraz ludzie Rola społeczna

– Wpływ na środowisko

– Przeszkody prawne

SIŁA PRZYCIĄGANIA RYNKU I POZYCJA STRATEGICZNA

Macierze, o których mowa, były w następnych łatach bardzo ostro krytykowane. Uwagi krytyczne dotyczyły przede wszystkim konsekwencji zaleceń, które zazwyczaj wynikają ze stosowania tych macierzy.

Przykładowo można podać, że w przypadku jednostki organizacyjnej, która według oceny ma słabą pozycję strategiczną i działa na rynku o małej sile przyciągania, zalecenia wynikające z zastosowania rozpatrywanej metody będą następujące: jednostka musi doświadczyć na sobie skutków swego działania, to znaczy należy wycisnąć z niej ostatni grosz, a następnie ją porzucić.

Postępowanie w myśl tej rady prowadziło wielokrotnie do katastrofalnych skutków. Po pierwsze, kto zapragnie być kierownikiem przedsiębiorstwa, któremu ma się zadać śmiertelny cios? Firma General Electric, w której powstały zasadnicze zręby tego sposobu myślenia, dokonała obecnie gruntownej weryfikacji podejścia prowadzącego do tak daleko idących zaleceń. Produkcja tramwajów czy urządzeń do przesyłu energii elektrycznej oraz inne zakłady tej firmy miały słabą pozycję strategiczną, a ponadto działały na rynku, który się dobrze nie zapowiadał. Jednakże okazało się, że zakłady te są w stanie dobić się wielkiego sukcesu: został on osiągnięty dzięki temu, że kierownictwo tych zakładów postąpiło akurat na odwrót niż wynikało to z zaleceń uzyskanych przy użyciu modelu. Jako przykład można podać, iż praktyka dowiodła, że produkcja i sprzedaż tramwajów oraz systemów kolei podziemnej dysponują wielkim potencjałem rozwojowym, wbrew upraszczającym zaleceniom wynikającym z zastosowania modelu.

Henry Mintzberg jest jednym z tych naukowców pracujących w dziedzinie organizacji, którzy wywarli duży wpływ na rozwój myśli teoretycznej związanej z tymi zagadnieniami w latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych. Podstawę jego rozumowania stanowi założenie, że w organizacjach działają siły, które w wyniku wzajemnego dynamicznego oddziaływania tworzą różne układy. Na ilustracji podanej na stronie 173 przedstawiono pięć podstawowych struktur wyróżnionych przez Mintzberga oraz opis charakterystycznych cech każdej z tych struktur.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.